Logebygningen i Haslev HASLEV
Lædalen 4
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 14 88
Logen ledes af
Steen Vesterskov Hvenegaard

Logemøder afholdes
torsdag kl. 19:30

 


Haslev-start i trods
Den første start til et Arbejdssted i Haslev blev lagt 22. marts 1933, da Bror H. P: Sørensen blev optaget på Arbejdssted Roskilde, men der skulle gå hele 16 år, før ordenen blev etableret i Haslev.

Haslevs festsalDer var end ikke tænkt på Haslev som hjemsted for logen, da Bror H. P. Sørensen blev optaget. Han var nemlig indstillet på at tage turen til Roskilde, når han skulle i sin loge.
At Haslev heller ikke var genstand for særlig målbevidst agitation fra ordenens side fremgår tydeligt af, at der de næste 10 år efter første optagelse kun blev optaget i alt 8 Brødre fra Haslev-området.
Da man så var blevet en halv snes, var det klart, at der blev talt om, at det egentlig ville være rart ikke at skulle ud på den lange vej til Roskilde hver mødeaften.
Den tyske besættelse skabte desuden en vis usikkerhed omkring de offentlige samfærdselsmidler. Forbindelserne til Roskilde var dårlige, og det var derfor vanskeligt at komme til møderne.
De fælles problemer gav stødet til et ønske om et møde i Haslev. Det blev holdt på Jernbanehotellet 24. september 1942, og med Bror H: P: Sørensen som mødeleder vedtog man snart at holde møde i Haslev hver anden uge.
Brødrene var også enige om, at de hver mødeaften skulle betale en krone hver til en fælles kasse, så man snarest muligt kunne tilrettelægge et arrangement, hvortil man kunne invitere Brødrenes hustruer. På det tidspunkt boede der otte Brødre i Haslev og én i Fakse.

Mødeprocent på 68,3
Ved et møde i Haslev 25. januar 1943 havde man besøg af fem Brødre fra Arbejdssted Roskilde med Bror Ledende Mester Fr. Sørensen i spidsen, og her drøftede man en fast mødeform for disse ikke-logemøder.
Man havde nemlig fået en forespørgsel fra Kolding, hvor en kreds af Brødre, optaget på Arbejdssted Vejle på dette tidspunkt også holdt møder med henblik på at starte eget Arbejdssted
På Haslev-mødet blev man bl.a. enige om, at møderne altid skulle indledes og afsluttes med en sang.
Mødeprocenten til disse ”kaminmøder” i Haslev var i øvrigt meget stor. I vinterhalvåret 1943 – 44 var den hele 68,3 % - et stærkt vidnesbyrd om, at det var ivrige Brødre, der ventede på at få eget Arbejdssted
10. oktober 1944 blev der holdt et agitationsmøde, hvori Bror Ledende Stor Mester H. O: Hansen og 10 Brødre fra Arbejdssted Roskilde deltog. Efter en hyggelig spisning gik man over til selve mødet. Hertil var to gæster indbudt, men ingen af dem fandt vej til logen.

Krigen stoppede møder
Fra 30. oktober 1944 blev forholdene så usikre, at man skønnede det uforsvarligt at fortsætte de faste møder.
Til gengæld samledes man naturligvis som hele den øvrige danske befolkning 4. maj 1945 og fejrede befrielsen fra det tyske åg.
Fra efteråret vendte Haslev-Brødrerne tilbage til at tage turen til Roskilde til møder, og møderne i Haslev blev helt indstillet og først genoptaget i januar 1948, da Brødrene i Roskilde nu gerne ville aflægge besøg i Haslev.
På dette møde, der havde deltagelse af i alt 34 Brødre fra Arbejdssted Roskilde og to, der var bosat i Køge, blev der for første gang direkte udtalt ønske om at oprette et selvstændigt Arbejdssted i Haslev.
De to Køge-brødre lovede, at de ville slutte sig til Haslev Brødrene når et nyt Arbejdssted blev oprettet, så der var virkelig et realistisk grundlag at arbejde videre på. Der var på det tidspunkt ti Brødre i Haslev og fire, der boede i Køge, men som logemæssigt hørte hjemme i Roskilde.

Trodsede Stor Logen
Fra 14. oktober 1948 begyndte Brødrene at holde regelmæssige møder i Winther Jensens Konditori, og lokalerne her blev også brugt en tid efter, at Arbejdssted Haslev var blevet oprettet.
Bagermester Winther Jensen blev i øvrigt året efter selv optaget som led i broderkæden.
Stor Logen gav udtryk for, at man mente, at skulle der laves noget i Haslev, måtte det være en underafdeling af Arbejdssted Roskilde. Det forstod Haslev-Brødrerne ikke en døjt af, og de ville overhovedet ikke høre tale om andet end det at få eget Arbejdssted.
Også Roskilde-brødrene tilsluttede sig dette synspunkt, selvom det betød, at de måtte give afkald på en del af broderskaren.
Brødrene fra Haslev foretog nu koldt og roligt valg til embedsposterne på et nyt Arbejdssted, og resultatet af disse valg blev sendt til Stor Logen, for at man dér kunne se, at der virkelig var alvor bag ønsket om eget Arbejdssted.

De stiftende Br:Br: fra HaslevKnappe efterkrigstider
Ved møderne i vinterens løb blev man enige om at arbejde hen imod søndag den 9. oktober 1949 som dagen for oprettelsen af et Arbejdssted i Haslev. Arbejdet med de mange forberedelser blev forstærket, og Brødrene gik selv i gang med at lave mange af de ting, det var nødvendigt at have fremskaffet inden oprettelsen.
Det var tilsyneladende umuligt at fremskaffe materialer i disse år, men via Stor Logen og en aktiveret Bror på Arbejdssted Aalborg som foretog de nødvendige indkøb lykkedes det alligevel – lidt trekantet, men alligevel.! – Det var et udtryk for de knappe efterkrigstider. Materialerne blev i øvrigt betalt af Stor Logen.

25 stiftende Brødre
De trafikale forhold, som havde været meget besværlige under krigen, var endnu ikke blevet helt normale. Der blev derfor arbejdet seriøst i Roskilde på at få lejet et særtog hos DSB til de Roskilde-brødre, som ville med til indstiftelsen af det nye Arbejdssted i Haslev.
Prisen for et særtog var efter nutidens prisniveau rørende, nemlig 528 kroner! – Det blev dog aldrig realiseret at sende særtog til indstiftelsen.
Stor Logen ønskede, at indstiftelsen skulle finde sted i de lokaler, hvor de fremtidige møder skulle holdes, men det kunne på grund af den meget store tilslutning slet ikke lade sig gøre.
Derfor fandt indstiftelsen sted på Jernbanehotellet i Haslev søndag den 9. oktober 1949. Den blev foretaget af Bror Ledende Stor Mester H: O: Hansen.


Tegning af den første logebygning Byggede selv logehjem
I øvrigt fremgår det ikke udtrykkeligt, at de lokaler i Bror Winther Jensens Konditori, som blev benyttet til logemøderne efter indstiftelsen, nogensinde er blevet indviet til loge-brug.
Ni år efter indstiftelsen – nærmere betegnet 8. juni 1958 – købte Arbejdssted Haslev den nedlagte kontrolskole, Ringstedvej 16, hvorefter man ved Brødrene frivillige indsats fik indrettet skolen til logebrug.


Senere er lokalerne blevet både ombygget og renoveret et par gange for at tilpasse dem til udviklingen i logen. Også dette arbejde er blevet gjort uden egentlig udgift for logen – udover naturligvis til materialerne.
I 1978 blev logebygningen solgt til Dansk Flygtningehjælp, og logens sidste møde i det tidligere logehjem blev holdt på 20-årsdagen for overtagelsen af ejendommen.
Derefter købte logen grunden på Lædalen, hvor man selv har stået for opførelsen af den bygning, der i dag udgør et både smukt og tidssvarende logehjem.
Mens Brødre i byggeperioden var ”hjemløse”, blev de rituelle møder holdt i Odd Fellow Logens lokaler, mens øvrige møder blev holdt på skift hos Brødrene privat, dog hovedsageligt hos Bror Hans Hansen, Søndermarken.
Arbejdssted Haslev og Odd Fellow Logen i Haslev begyndte i 1979 at besøge hinandens arbejdssted på skift en gang om året. Det har ført til mange hyggelige sammenkomster og venskaber på tværs af de to Loger.

logebygning Den nye logebygning blev indviet 13. oktober 1979, - næsten samtidigt med, at Arbejdssted fejrede sin 30-års Stiftelsesdag. Nu var der skabt mere rolige arbejdsforhold, og Brødrene kunne igen koncentrere sig om logearbejdet – og den næste store opgave: At samle gode Brødre til et nyt Arbejdssted sydpå.
Arbejdet med oprettelse af et Arbejdssted i Præstø området blev intensiveret, og der blev i de næste 6 år optaget over 20 Brødre med henblik på oprettelse af et nyt Arbejdssted i det sydsjællandske.
Den 15. november 1986 blev Arbejdssted Præstø oprettet. Br: Bent Jespersen fra Arbejdssted Haslev blev valgt til Arbejdsstedets første Ledende Mester, og Henning Jensen, ligeledes fra Arbejdssted Haslev, blev valgt til Arbejdsstedets første Stormester.

I den første halvdel af 1900 tallet blev der gjort mange forsøg på at få oprettet et Arbejdssted i Næstved. Blandt andet forsøgte man at hverve egnede emner på Holmegaards glasværk. Der kom dog aldrig noget ud af denne aktivitet, og end ikke en tilgang på ca. 15 Brødre fra Næstved i perioden 1980 til 2000 har været nok til at få startet et Arbejdssted i Næstved. Sammenholdet på Arbejdssted Haslev er simpelthen for stort.

Den 5. marts 1958 oprettedes Dameklubben under DANSK BRODER ORDEN i Haslev, og har siden været et meget stærkt aktiv for Arbejdssted Haslev. Dameklubben har med deres gode sammenhold og positive ånd været med til at styrke sammenholdet blandt Brødrene og familierne imellem. Dameklubben har 41 medlemmer, og holder møde den 1. og 3. onsdag i måneden.

Et almindeligt logemøde foregår torsdag aften kl. 19.30 og påklædningen er nobelt tøj, med logeslips. Der er ikke mødepligt til møderne, men det er en fordel at møde frem så ofte man har mulighed for det, af hensyn til det broderlige sammenhold. Der er typisk et fremmøde på mellem 50 til 60 % pr. mødeaften. DANSK BRODER ORDEN i Haslev har en jævn tilgang af nye brødre i alderen 40 til +70 år. Efter selve Logemødet samles vi ved det, vi kalder "det festlige bord" og spiser lidt mad eller nyder en kop kaffe med brød til, der leveres fra vort køkken, som på skift betjenes af to af brødrenes koner/samlevere. Det foregår i vor restaurant, hvor vi dyrker det broderlige samvær. Logens medlemmer kommer fra alle samfundslag og repræsenterer en bred skare af alle erhvervsområder. Og i Logen er vi alle lige.
Vores motto er: "Ved fælles kraft, til fælles gavn - her skabes værn mod nød og savn!"

Med jævne mellemrum afholdes der uforpligtende gæsteaften i logen for mænd og evt. ægtefælle/samlever, hvor der gives en kort orientering om logen og dens arbejde, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål. For at blive optaget i vor loge, kræves at du er dansk statsborger, ikke er straffet og at du er fyldt 25 år. Hvis du kan opfylde disse kriterier og har lyst og interesse for logearbejde, er du meget velkommen til at kontakte logen på tlf. 3171 2051 eller mail stthan57@gamiil.com

logerådet Vi holder ferie fra sidst i maj til sidst i august. Og juleferie fra medio december til primo januar.

Der afholdes mange forskellige arrangementer hen over året: Sct. Hans aften, bowlingeturnering, vinsmagning, fisketure, foredrag med eksterne foredragsholdere, udflugter af forskellig art, besøg hos enker og pensionister op til jul, og ved specielle lejligheder afholdes også festaftener, både for brødrene alene - der møder frem i smoking eller mørkt jakkesæt og sort butterfly, men også for ægtefæller/samlevere.

Logebygningen og lokalerne står i 2015 som et smukt og harmonisk Logehjem med 66 Brødre, på det som vi kalder vores arbejdssted.

Udlejning af Logens restaurationslokaler til private fester har i mange år været med til at give et økonomisk tilskud til Logens drift. Det optimale/anbefalede antal siddende gæster bør være max. 60 personer. Der er løbende udsmykning med billedkunst i restauranten. Der er direkte adgang til terrasse og have med borde og bænke, samt stor parkeringsplads.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger om leje af faciliteterne kan der rettes henvendelse til
Gert Larsen, 5631 6525 eller 2045 6625.