HELSINGØR
Fiolgade 21 A
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 14 70

Logen ledes af
Jørgen Ekegren


Logen i Helsingør blev oprettet den 29 maj 1904. På stiftelsesdagen blev 14 brødre optaget.
I perioden op til 1931 havde Logen forskellige lejemål, men i 1931 besluttede man at købe ejendommen i Fiolgade 21 A. Købesummen var kr.23.000 med 5000 kr. i udbetaling. På det tidspunkt lå kun forhuset med 3 lejligheder på grunden.

Arkitekt Volmer Drosted fik overdraget opgaven med at tegne en ny bygning med logesal, forlokaler og de nødvendige køkkenfaciliteter. Allerede den 20 oktober samme år kunne man vedtage et projekt til kr. 17.727,55. Logens tilsynsførende var Broder H.V. Elving.

Grundstenen blev nedlagt ved en højtidelighed søndag den 22. november 1931. Bror Ledende Mester H.A. Nielsen oplæste teksten på det dokument, som derefter blev indmuret i grunden. I dokumentet stod bl.a.: »Dansk Broder Orden nedlagde den 22.november 1931 dette dokument under en grundsten, hvorover arbejdsstedet Helsingørs nye bygning rejses.«

For Broder Ordenen indmurede Bror Ledende Stormester T.K. Bang den første sten. For Logen i Helsingør indmurede Bror Ledende Mester H.A. Nielsen den anden sten. For håndværkerne indmurede J. Nielsen den tredje sten.

I grundstenens dokument stod der blandt andet: »Logens formål er at udvikle sand broderskabsfølelse indbyrdes, - at fortælle og belære hinanden, - at støtte hinanden i vanskeligheder, navnlig i sygdomstilfælde og under trange kår, - at yde hinanden bistand i handel og vandel og, - at støtte de efterladte med råd og dåd. Måtte der hvile velsignelse over denne bygning og over logens og dens gerning.
Helsingør den 22 november 1931.«

Arkitekt Drosted havde i forståelse med logearbejdets formål og væsen valgt den græske tempelstil med høje slanke søjler, kapitæler og portaler. I selve salen skulle pilastre symboliserer det bærende element, mens de blå felter mellem dem symboliserer forbindelsen med omverdenen. Indenfor søjlerne foregår altså det arbejde, som gerne skulle trænge ud til omverdenen.

Logen i Helsingør havde nu fået et blivende sted til sit logearbejde og bygningen var i mange år tilfredsstillende og helt efter hensigten. der blev dog fra tid til anden ytret ønske om at få udvidet forlokalerne, så der blev mere albuerum.

Der skulle dog gå mange år, før disse ønsker blev opfyldt, først i 1966 blev det endeligt besluttet at udvide logebygningen og arbejdet blev sat i gang i september 1966. Logen i Helsingør har nu et logehjem, der er velegnet til et broderantal helt op til 140.

En af de helt store begivenheder i logens historie var oprettelsen af en ny loge i Helsinge. Det var et stort arbejde, som begyndte med nedsættelse af et udvalg, der skulle undersøge muligheden for at få den nødvendige tilgang af brødre. Udvalget, som blev dannet 5 december 1978, kom til at bestå af følgene: Brødrene: Jens Overgaard Christensen - Frode Overgaard - Willy Watson - Palle Christensen og Niels Timmerman.

Den 5 oktober 1985 kunne logen i Helsingør overføre 22 Brødre til det nystiftede loge i Helsinge.

Ikke mindst i de første mange år af Arbejdsstedets Helsingørs eksistens havde Ordenens motto: - »Ved fælles kraft, til fælles gavn, her skabes værn mod nød og savn« -stor betydning - i rent bogstavelig forstand. Ved læsning i de gamle protokoller kan man se, at det ofte var nødvendigt at støtte en Broder økonomisk, når de på grund af sygdom eller arbejdsløshed var kommet i nød. Der blev efter datidens forhold ydet pæne beløb til efterladte efter Brødre, og til andre trængende bl.a. i forbindelse med jul. Den rette broderånd var således tilstede, for mange havde i virkeligheden selv kun begrænsede midler at undvære.

Logens Brødre kommer fra alle samfundslag, og der er stort fremmøde hver tirsdag aften. Efter arbejdet i Logesalen, er der hyggeligt samvær i forlokalerne med bl.a. billard, kortspil, rafling osv.

Der findes også en engageret dameklub, hvor Brødrenes ægtefæller og enker mødes hver anden mandag til hyggelig samvær - foredrag - mannequinopvisning og mange andre spændende arrangementer.

Sidste tiltag i Loge regi var oprettelsen af en Seniorklub i 1996. her mødes deltagerne den sidst torsdag eftermiddag i hver måned til bl.a. foredrag, filmforevisning og banko.

Det bliver også til en årlig skovtur. Seniorklubben har været i godt tiltag, hvilket også det store fremmøde viser.