ODENSE
Brockdorffvænget 1
5230 Odense M.
Tlf.: 66 13 65 52

Logen ledes af
Arne Juul Larsen

Logemøder afholdes
Mandag kl.19.30
(fra ca. 1. sept. til primo maj)

 


HISTORIE
Spiren til Arbejdsstedet blev lagt på et Logemøde på Arbejdssted Vejle søndag den 28.maj 1961.

Esben Klokkerholm Med på mødet var Ledende Mester Esben Klokkerholm fra Arbejdsstedet Aalborg, som var den store initiativtager til at oprette en Loge i Odense ud fra den betragtning, at Odense havde en størrelse, som gjorde det naturligt, at vor Orden også havde et Arbejdssted der.
Selv om der var en vis skepsis på Arbejdssted Vejle, fordi man mente, at der var en ret hård konkurrence fra andre Ordener i byen, gik Esben Klokkerholm i gang med at skabe nogle kontakter til velegnede mænd i Odense. Han kontaktede Skomagermester Ivar Carl Behrendsen på Middelfartvej og Arbejdsstedet Vejle havde et medlem, Forretningsfører Marinus Christensen, som boede i Odense, og derudover blev der skabt kontakt til Overinspektør N.C. Gejl-Christensen i Assens.
Ud fra dette kontaktgrundlag arbejdede Esben Klokkerholm energisk videre med ideen, og det blev samtidig besluttet at indrykke en annonce i den lokale avis, Fyens Stiftstidende, den 5. og 11.oktober 1962. Annonceteksten lød:
»En DANSK BRODER ORDEN, med loger i mange af landets byer, søger i Odense forbindelse med mænd med selvstændige virksomheder, forretninger o.s.v. samt mænd i selvstændige stillinger. Der er tale om en ca. 70 år gammel og velfunderet Orden. For interesserede, nærmere ved billet mrkt. 2701 til Fyens Stiftstidende«.
Blandt de, der reflekterede på annoncen, udvalgte man nogen og sammen med de kontakter, man havde i forvejen, blev en indbydelse udsendt til 15 mænd til et møde på Park Hotel i Odense den 25.oktober 1962.
Alle 15 tog imod invitationen, og man blev efterfølgende enige om at køre i bus til Vejle den 15.november 1962; idet Logen i Vejle var udset til at blive Moderloge for Logen i Odense.
Mødet på Arbejdsstedet i Vejle blev lidt mere uddybende og berørte brugen af ceremonier og ritualer, og de besøgende fik alle et Andragende med hjem med henblik på Optagelse i Ordenen. På Esben Klokkerholms foranledning blev de søgendes Optagelse fastsat til week-enden den 12. og 13.januar 1963.

De stiftende brødre i Odense Der blev foretaget 11 Optagelser af Ledende Mester Poul Jensen fra Moderlogen i Vejle og Ledende Mester Esben Klokkerholm fra Arbejdsstedet Aalborg.

De 11 Optagne Brødre holdt herefter på skift møde på henholdsvis Arbejdsstedet Vejle og på Industripalæet i Odense, og den 8.marts 1963 blev der holdt et nyt orienteringsmøde og udleveret Andragender til nye søgende, og stiftelsen af Arbejdssted Odense var nu for alvor ved at tage form, og den 10.september 1963 blev der drøftet yderligere enkeltheder med Ledende Mester Poul Jensen fra Moderlogen i Vejle, og Stiftelses- dagen blev fastsat til den 9.november 1963 i Næsbyhoved Skovs Selskabslokaler med Taffelloge om aftenen.

Leon Bressendorf Der var 28 Stiftende Brødre og for disse blev Bror Leon Bressendorf, fra Moderlogen i Vejle, valgt som Arbejdsstedets første Ledende Mester som Bror nr.29.

Industripalæet Herefter begyndte Arbejdsstedets første Arbejdsår (prøveåret) med Logemøder på Industripalæet, på Albani Torv, i Odense.

De første år efter stiftelsen var ret turbulente, hvor Brødrene holdt Logemøder på forskellige adresser.
Allerede midt i det første Arbejdsår flyttede man fra Industripalæet til Boldklubben Marienlyst’ Selskabslokaler. I det andet Arbejdsår flyttede Logen til Næsbylund Kro, hvor man holdt til et par år. Herefter var man for en kort bemærkning i Hjallese Forsamlingshus og derefter i Fyns Forsamlingshus.

I slutningen af 4.Arbejdsår kom det Logen for øre, at trælastkompagniet Træco havde ejendommen på Brockdorffvænget 1 til salg. Det blev herefter besluttet at købe ejendommen til en pris af 160.000 kr., og overtagelsen skete i efteråret 1967. Der var imidlertid trange kår, og man besluttede at bygge en egentlig Logesal, som et nedsat byggeudvalg, bestående af Ledende Mester Gejl-Christensen, Bror Arne Rasmussen og Bror Erik Kristiansen, var tovholdere for. Logesalen blev indviet til vor 5 års Stiftelsesdag den 9.november 1968, med deltagelse af Ledende Stormester Gunnar Petersen som ved Stiftelsen 5 år før. Der var Festloge om dagen og Taffelloge i Odd Fellow Logens Selskabslokaler om aftenen.

I 1969 blev Arbejdsstedets mødeaftener flyttet fra onsdage til mandage efter vor forpagter Preben Olsens ønske, idet han stod for udlejningen af vore selskabslokaler og havde mange udlejninger på onsdage.
I 1970’erne var der en pæn i tilgang i Brodertallet - så pæn at det på et tidspunkt blev drøftet at dele Arbejdsstedet i 2 afdelinger, men efter en del debat forblev det ved den ene. Det var også i det årti, vi havde vor 10 års Stiftelsesfest (10.november 1973) med en proppet Logesal til Festlogen om dagen og Taffelloge på Grand Hotel om aftenen. 5 år senere (11.november 1978) holdt vi vor 15 års Stiftelsesfest med Festloge om dagen og Taffelloge på Grand Hotel om aftenen.

I 1980’erne gik forberedelserne hen imod vor 20 års Stiftelsesfest (12.november 1983) med reception og Festloge om dagen og Taffelloge i Restaurant Skoven om aftenen. Ret efter startede de begyndende tiltag til vor 25 års Stiftelsesfest (12.november 1988) og i det 23. Arbejdsår (1986) fremlagde den dengang, nu afdøde, Ledende Mester Mogens Knudsen det daværende Logeråds planer om tilbygning af en ny Logebygning, der kun blev benyttet til Logemøder, så man ikke skulle »pakke Logesalen ned« hver mandag.
Planen blev vedtaget og den nye Logebygning blev indviet til Stiftelsesfesten i 1988.
I 1990’erne så vi et vigende Brodertal (begyndende i 80’erne), som dels kunne skyldes »tidens trend« og et manglende generationsskifte, som vi i dette årti prøver at råde bod på. Hvis man fra 90’erne kiggede ca. et 10-år bagud, lå f.eks. Brodertallet ved årsskiftet 1981/1982 på 91 Brødre, og herfra begyndte tallet at vige. Således var Brodertallet allerede i 1983 nede på 85 Brødre.

Vi gik så ind i det 21. århundrede, og efter nogle års planlægning fejrede vi vor 40 års Stiftelsesdag med en Stiftelsesfest den 8.november 2003 med reception og Festloge om dagen og Taffelloge om aftenen på Hotel H.C. Andersen med 140 personer, som stod både i Arbejdsstedets og eventyrdigterens tegn.
Vi arbejder i disse år ihærdigt på en gunstig udvikling, så vi ser gerne flere mænd i det omgivne samfund blive en del af Ordenssamfundet og tage del i det positive Broderskab på Arbejdssted Odense.


Ledende Mestre på Arbejdssted Odense fra Logens start 9.november 1963:
1963: Leon Bressendorf (Vejle)
1965: N.C. Gejl-Christensen
1974: Tage Melin
1982: Poul Egon Karlsen
1984: Jens Møller Riis
1985: Mogens Knudsen
1990: Poul Egon Karlsen
1994: Poul Erik Klausen
1998: Preben Nielsen
2002: Arne Juul Larsen
2012: Kim Schmidt
2013: Toni Rønnov
2016: Axel Henning Gejl-Christensen
2016: Arne Juul Larsen

Stor Mestre på Arbejdssted Odense fra Logens start 9.november 1963:
1963: J. Knudsen Jensen (Vejle)
1965: Robert Jørgensen
1974: N.C. Gejl-Christensen
1982: Tage Melin
1986: Preben Hansen
1990: Erik Kristiansen
1994: Poul Egon Karlsen
2004: Preben Nielsen
2012: Arne Juul Larsen
2014: Ole Flemming Rasmussen

Brødrene mødes i Logen hver mandag aften med undtagelse af sommer­perioden.
Vi starter aftenen med Logemødet i Logesalen, som tidsmæssigt kan variere lidt afhængig af stofmængden, men typisk varer vore møder mellem 1-2 timer.
Udover Logearbejdet er der hen over året forskellige arrangementer, som kan spænde over foredrag til virksomhedsbesøg, hvor vore hustruer ofte deltager, samt vor årlige juletræsfest med hustruer, børn og børnebørn.

Under Logen hører en Dameklub, med Rigmor Hansen som formand, der blev oprettet den 23. januar 1973. Den arbejder selvstændigt og er ikke underlagt nogen form for ceremonier og ritualer. Brødres hustruer kan helt frivilligt melde sig ind i Dameklubben, hvis de har lyst. Dameklubben har pr. 1. januar 2012 17 medlemmer.
Dameklubben mødes den første torsdag i hver måned (ikke i sommerperioden) og har dels hyggelig sammenkomst samt laver forskellige arrangementer, som kan være foredrag, teaterbesøg m.m., som Brødrene af og til bliver inviteret med til.

Vi har også en Seniorklub, der mødes hver onsdag (ikke i sommerperioden). Den er fortrinsvis for ældre Brødre, der er udtrådt af arbejdsmarkedet, men kan i princippet besøges af alle Brødre og hustruer.
Ønskes flere informationer om DANSK BRODER ORDEN kan man gå ind på »kontaktlinket« her på siden eller kontakte vor Ledende Mester Kim Schmidt.

Vort motto er:
»Ved fælles kraft, til fælles gavn - her skabes værn mod nød og savn!«
Arbejdet baserer sig på DANSK BRODER ORDENs ceremonier og ritualer, som Brødrene efter optagelsen indvies i qua instruktioner, der følger Ordenens Grader, som grundlæggende udgør 3 Grader.

Efter selve Logemødet samles vi ved det, vi kalder »det festlige bord« og spiser lidt mad, der leveres fra vort køkken. Det foregår i vort selskabslokale, hvor vi dyrker det broderlige samvær.