Tegningen af Loge bygningen er
  udført af Fru. Anne Bjørn


PRÆSTØ
Lindevej 25
4720 Præstø

Tormod Jørgensen
Solbakkevej 11
4760  Vordingborg

Tlf. 2979 7489.

Logemøder afholdes
tirsdag kl. 19:30


Omkring 1980 var der på arbejdssted Haslev tanker fremme om at oprette et arbejdssted »et sted sydpå«. Og da disse tanker havde bundfældet sig, begyndte Haslev brødrene seriøst at arbejde med planerne om at gå ind som moderloge for dette nye Arbejdssted. Man havde overvejet og tænkt over at oprette arbejdssted i Næstved, men denne tanke slog ikke igennem hos Haslev brødrene.

Mange år forinden – i slutningen af 1960-erne – var der blevet arbejdet på fra Arbejdssted Haslev og Roskilde at oprette et Arbejdssted i Slagelse, men dette blev ikke til noget.

Men i 1980 var jordbunden åbenbart godt gødet for et nyt arbejdssted et sted mod syd. Haslev brødrene var motiverede, og man mente, at Vordingborg måtte være en naturlig lokalitet at satse på. Så man imidlertid på bopæle for de brødre, som allerede var optaget i vor orden, måtte man erkende, at der var overvægt af brødre fra Præstø-Mern området, og det gav stødet til, at det blev Præstø, kræfterne blev brugt på.

På arbejdssted Haslev begyndte de første brødre at blive optaget den 27. november 1980, med henblik på at disse skulle starte arbejdssted Præstø. Da der først var optaget en god håndfuld brødre, følte de, at de havde så meget fodfæste, at der var baggrund for at gå ind i næste fase, og dermed var der lagt op til, at der fra 1983 kom skred i udviklingsarbejdet.

Der blev knyttet mange kontakter, og mange hjem og kommende broderemner blev besøgt for at berede jordbunden for det nye arbejdssted.

Fra foråret 1985 blev det besluttet at holde uformelle kaminmøder. Det første blev holdt på arbejdssted Haslev den 9. maj 1985. Her fastlagde man formen for de fremtidige møder, og man enedes om at holde møde den 3. mandag i hver måned.

Allerede på juni-mødet satte man 1986 som det tidsmæssigt ønskelige mål for oprettelsen. Og det var fra mødedeltagernes side ikke bare et ønskeligt tidspunkt; man anså det også for i høj grad realistisk.

Efter sommerferien begyndte man kaminmøderne hos broder Ole Jørgensen, og på det tidspunkt fik man også tilsagn om, at møderne fremover kunne holdes på den nedlagte skole i Allerslev. På disse kaminmøder holdt Brødrene efter tur korte ego-foredrag, så de hurtigt kunne lære hinanden bedre at kende. På disse møder var Joachim Henningsen også til stede, og han fortalte om logetankens opståen og frimurernes arbejde op gennem tiderne, og han fortalte naturligvis også om vor ordens stifter K. E. A. Vennervalds stor indsats med at oprette Dansk Arbejder Loge (D.A.L.) i 1894.

Allerede inden årets slutning satte man en ønskedato for indstiftelsen af det nye Arbejdssted, og det blev den 15. november 1986.

Kaminmøderne fortsatte og stivede arbejdet af ved at give sammenhold og gode ideer til den videre udvikling. Den 28. Oktober 1986 holdtes det sidste kaminmøde, og her deltog daværende ledende stormester Henry Lauritzen, og på dette møde faldt de sidste brikker på plads i selve indstiftelsesprogrammet.

Indstiftelsen forløb som planlagt med de 23 stiftende brødre, og den foregik på Mogenstrup Kro og blev foretaget af ledende stormester Henry Lauritzen. 120 brødre og damer fra hele landet deltog i taffellogen om aftenen.

Broder Bent Jespersen blev indsat som vores første ledense mester, og broder Henning Jensen blev indsat som stormester. Disse 2 Brødre blev i 1989 afløst af h.h.v. Ib Petersen og Kaj Henriksen.

Efter Arbejdssted Præstø’s indstiftelse blev alle møder holdt hos arbejdssted Haslev. Men fra august 1988 blev vore møder afholdt i lejede lokaler i Allerslev Gamle Skole – hvor også kaminmøderne blev holdt. Inden lokalernes højtidelige indvielse havde brødrene udført et stort og omfattende arbejde med at indrette og istandsætte den gamle skole. I denne periode var der en jævn fremgang i broderantallet, og økonomien var god, således, at der kunne spares op med det formål at erhverve egne lokaler og få foden under eget bord.

I 1993 var det klart, at Jehovas Vidner i Præstø skulle have en ny rigssal, og derfor ville den gamle sal på Lindevej blive sat til salg. Vi indledte forhandlinger om at overtage ejendommen, og det lykkedes at nå til enighed om pris og vilkår, så i foråret 1994 overtog vi vor egen logebygning. Her var det en stor glæde, at vi i de sidste mange år havde boet billigt i Allerslev Gamle skole, idet vi kunne betale ejendommen kontant. Den skulle imidlertid renoveres fra ende til anden. Bl.a. skulle der indrettes et køkken, da Jehovas Vidner ikke indtager noget ved deres møder.

Dette renoveringsarbejde pågik hen over sommeren og efteråret 1994, og vores stolthed - vores nye logebygning - blev indviet til logebrug den 19. november 1994 af daværende ledende stormester Joachim Henningsen – en smuk og mindeværdig dag, som sluttede med en taffelloge om aftenen i vore nye lokaler. Ved årsskiftet til 1995 blev Broder Arne Jensen indsat som vor nye ledende mester, en post, som han bestred i 4 år. I denne periode blev der arbejdet godt og roligt på vort arbejdssted - til glæde for os alle.

I 1999 blev Flemming Christiansen indsat i embedet som ledende mester, et embede, som han havde i 6 år. I denne periode skete der store forbedringer på vores bygning, samt en tilbygning, redskabsrum til trillebør, haveredskaber o.s.v..

Nogle år senere blev brødrene enige om, at det indvendige i vor logebygning trængte til fornyelse og renovering, og hen over en sommer blev alle vægge spartlet op og ledninger hugget ind i væggene. Alt blev malet, spot og lampetter monteret og klinker lagt i forværelset og på toiletterne.
Dette var en renovering af vort logehjem, som brødre er stolte af, og især fordi denne som den foregående, er blevet udført af brødrene, uden betalt hjælp.

I 2005 blev Flemming Christiansen afløst af Jørgen Nygaard som ledende mester.